Truthdig

Obama Postpones Syrian Strike

http://www.truthdig.com/eartotheground/item/obama_postpones_syrian_strike_20130831/

Posted on Aug 31, 2013